กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโครงการ “Copyright Motion Infographics Contest 2016”

07

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโครงการ Copyright Motion Infographics Contest 2016” ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Motion Infographics ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้นิสิตและนักศึกษารับทราบและเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยในการประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ผลการตัดสินทีมชนะเลิศ เป็นทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนางสาวเมธาพร ทะวาปี หัวหน้าทีมกล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้มาก เพราะนอกจากจะเป็นประสบการณ์ในการออกแบบ infographic แล้ว จาการฝึกอบรม ยังได้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์เพิมเติมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการชนะครั้งนี้ยังจะได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีด้วย”

010203
            การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยเมื่อทีมที่สามารถเข้ารอบสองจะได้รับการอบรมพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการทำ infographic จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และยังได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทำให้การจัดทำผลงานมีความแม่นยำขึ้น สามารถนำมาเป็นผลงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้งานได้อีกด้วย

นางสาวพิมพ์สิริ นิลโกสิตย์ จากทีม “เว้นตู้” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเข้ามาเป็นทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งให้ความเห็นว่า “การประกวดนี้ เป็นการจัดทำที่ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประกวดอย่างดีและแม้ว่าเรื่องกฏหมายเป็นเรื่องยาก ก็สามารถทำได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การอบรมกฏหมายที่ได้รับให้ความกระจ่างได้มาก ทำให้อ่านบทกฏหมายเป็นมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ที่หนึ่งและไม่ได้ไปดูงานที่เกาหลี แต่ก็ดีใจที่ได้ความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขัน”

การประกวดการออกแบบ Motion Infographics ครั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดเป็นครั้งแรก และจากผลของการดำเนินงาน พบว่าได้รับการตอบสนองอย่างดีจากนิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ (Motion Picture Association) และสำนักงานคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี (Korea Copyright Commission) ดังนั้น น่าจะเป็นต้นแบบของกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้และทำความเข้าใจกับกฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยต่อไปในอนาคต

04 05 06

Facebook Comments