การล้างไฟล์ข้อมูลใน Trash

คลิกขวาที่ไอคอน Trash แล้วเลือกไปที่ Empty Trash
C1
ยืนยันอีกครั้งด้วยการคลิกไปที่ปุ่ม Empty Trash
C2
จากนั้นไอคอน Trash ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปถังขยะเปล่าๆ ซึ่งหมายถึงว่าไม่มีไฟล์อยู่แล้ว
C3

Facebook Comments