เออาร์ไอพี จัดงาน Thai Education 2014 : มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน Thai Education 2014 : มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา และการนำเสนอความก้าวหน้าของการเรียนการสอนในประเทศไทย รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับรู้ และเข้าใจความก้าวหน้าทางการศึกษา ตลอดจนรูปแบบ และโมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ รวมไปถึงเพื่อกระตุ้นความสนใจ การให้ความสาคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยใหก้าวทันโลก

thai-education-2014-1

 ฯพณฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

สำหรับพิธีเปิดงาน Thai Education 2014 : มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

โดยภายในงาน Thai Education 2014 : มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 8 โซนนิทรรศการ ประกอบไปด้วย

1. Zone 1 SMART EDUCATION (การจัดการศึกษาอย่างอัจฉริยะ)

2. Zone 2 STEM Education : การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ทั้งสี่เข้าด้วยกัน ได้แก่

– S หมายถึง Scienceหรือ วิทยาศาสตร์

– T หมายถึง Technology หรือ เทคโนโลยี

– E หมายถึง Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร์

– M หมายถึง Mathematics หรือ คณิตศาสตร์

3. Zone 3 Language

4. Zone 4 Learning Resources หมายถึง แหล่งเรียนรู้ หรือทรัพยากรด้าน ICT ที่มีความทันสมัย

5. Zone 5 New Thinking Paradigm : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6. Zone 6 Moral & Civic Education : รูปแบบกิจกรรมเป็นการให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมานำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการทำความดีต่างๆ

7. Zone 7 Brain Based Learning : การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานของสมอง

8. Zone 8 Special Education : Possibility of Special Needs ฝันไกล ไปถึง : สาธิตการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการศึกษารวมไปถึงกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงาน Thai Education 2014 : มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้ตลอดวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

thai-education-2014

Facebook Comments