บมจ. เออาร์ไอพี มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเงินจำนวน 426,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ARiP-CSR

คณะผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเงินจำนวน 426,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 3 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร. ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ที่ 1 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Facebook Comments