ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) สำหรับปี 2557 เท่ากับ 400 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.67 บาทต่อหุ้น

บมจ. ซีเอสล็อกซอินโฟ (“บริษัท”) มีรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2557 เท่ากับ 3,014 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจไอซีทีสามารถชดเชย รายได้ที่ลดลงของธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

cs-001

ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในธุรกิจสมุดหน้าเหลือง) สำหรับปี 2557 เท่ากับ 400 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.67 บาท/หุ้น ลดลง 62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ เนื่องจากกำไรจากธุรกิจไอซีทีไม่สามารถชดเชยผลประกอบการที่ลดลงของธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว และการขยายวันหมดอายุของบัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมีการปรับเปลี่ยนและเน้นการคัดสรรสินค้า/บริการมากขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอต่อผู้บริโภค ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการใช้งาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าสมาร์ทโฟนและกลุ่มลูกค้าองค์มากขึ้น

เหตุการณ์สำคัญ: บันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในธุรกิจสมุดหน้าเหลือง

ณ สิ้นไตรมาส 3/2557 บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนใน บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย (ธุรกิจสมุดหน้าเหลือง) จำนวน 550 ล้านบาท และ 443 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีโดยทั่วไป เนื่องจากยอดขายโฆษณายังมีแนวโน้มลดงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทเกิดผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 150 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2557

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นผลขาดทุนทางบัญชี และไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด ซึ่งต่อมา ในเดือนธันวาคม 2557 จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และผลจากการลงมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ ผลขาดทุนสะสมของบริษัทเท่ากับศูนย์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อไป หากบริษัทมีกำไร ในอนาคต ซึ่งในไตรมาส 4/2557 บริษัทมีผลกำไรรวมจากการดำเนินงานจากงบการเงินรวม เท่ากับ 96 ล้านบาท และมีกำไรจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 106 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการในไตรมาส 4/2557 อัตราหุ้นละ 0.16 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้เงินปันผลเสนอจ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2558

CS-Loxinfo

คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

สำหรับนโยบายการบริหารสินค้าและบริการในภาพรวมนั้น ในปี 2558 บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า อันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น โดยมีทิศทางที่สำคัญดังนี้
ด้านธุรกิจไอซีที: ยังคงมุ่งเน้นการขายและการให้บริการในกลุ่มสินค้าหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการให้บริการ ด้านศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center: IDC) บริการไอซีทีโซลูชั่นและคลาวด์คอมพิวเตอร์ และบริการวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ด้านธุรกิจสมุดหน้าเหลือง: จะมุ่งเน้นการจัดพิมพ์และแจกจ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาแบบเจาะเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อผู้ขาย ควบคู่ไปกับการพัฒนา/ผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์เข้ากับสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ลงโฆษณามากขึ้น
ด้านธุรกิจบริการข้อมูลและความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : จะมุ่งเน้นการพัฒนา/คัดสรรรูปแบบสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสื่อข้อมูลและความบันเทิงผ่านระบบ SMS ทั้งนี้ การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่จะเป็นกลุ่มบริการด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนและกลุ่มลูกค้าองค์กร

Facebook Comments