ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรครึ่งปีแรก – 219 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.37 บาทต่อหุ้น

ผลประกอบการครึ่งปีแรกสำหรับปี 2557 ของ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,538 ล้านบาท เติบโตขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 219 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.37 บาท/หุ้น โดยมีสัดส่วนรายได้หลักจาก 1) ธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที ประมาณร้อยละ 71 ของรายได้รวม, 2) ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ประมาณร้อยละ 18 ของรายได้รวม และ 3) รายได้จากธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประมาณร้อยละ 11 ของรายได้รวม

cs

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

ในขณะที่ กำไรจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 248 ล้านบาท หรือ 0.42 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจไอซีที ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ครึ่งปีแรกสำหรับปี 2557 เท่ากับ 1,095 ล้านบาท

ดังนั้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557 จำนวน 0.41 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557

สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2557 ที่ยังคงอ่อนตัว ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวจากความชัดเจนของการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ส่วนแนวโน้มสำหรับครึ่งปีหลังถึงปี 2558 บริษัทจะผลักดันการขายสินค้าแบบเจาะเฉพาะกลุ่มตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะด้านธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที และธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ขณะที่ด้านธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะเน้นการคัดสรรสินค้า/บริการมากขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอต่อผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดการใช้งานให้มากขึ้น

Facebook Comments