กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจัดทำศูนย์ข้อมูล Big Data เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Social Network เพื่อความสงบเรียบร้อย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดทำโครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Network เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ

ภายในร่างข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะโครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ ระบุสาเหตุของการจัดทำโครงการนี้ว่า เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่ได้ก่อตัวและขยายวงกว้างมากขึ้น พฤติกรรมการกระทำผิดผ่าน Social Network มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความมั่นคงประเทศ รวมไปถึงการกระทำ หรือ การแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นการปลุกปั่น สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเทคโนโลยีใดมาตรวจจับและเก็บพยานหลักฐาน วิเคราะห์กลุ่มบุคคลนี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ Social Network เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชน

ภายในร่างข้อกำหนดของโครงการดังกล่าวยังได้ระบุหน้าที่สำคัญเอาไว้ อาทิ

1. ศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ

2. ระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Network

3. ระบบเฝ้าระวังการโจมตี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ และภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์

4. ระบบฐานข้อมูลคดี รูปแบบ วิธีการ พฤติการณ์กระทำผิดของบุคคลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อย

5. ระบบยืนยันตัวบุคคลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ภาพใบหน้า และรบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคลทางข้อมูลชีวภาพ (Biometric)

6. ระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ

7. จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้การจัดทำโครงการดังกล่าวดำเนินขึ้นภายใต้งบประมาณ 128,566,583 บาท มีระยะเวลาในการดำเนินการ 390 วัน ส่วนลักษณะของเนื้อหาและพฤติกรรมแบบใดบ้างที่เข้าข่ายคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ คงต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดฉบับเต็มที่นี่ Mict

Facebook Comments