ธนาคารแห่งประเทศไทย ไฟเขียว “ดี มันนี่” รับโอน-แลกเงินตรำ ต่างประเทศ นอนแบงก์เจ้าเดียวในไทย

“ดี มันนี่” (DeeMoney) ผู้ให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานโดย “สวัสดีช้อป” ผู้นาด้านการสื่อสารระหว่างประเทศในประเทศไทย พลิกโฉมการโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

หลังธนาคารแห่งประเทศไทยออกใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย ประกาศรุกธุรกิจการโอนเงินระหว่างประเทศเต็มตัว ผนึกกาลังพันธมิตรทั่วโลก เปิดตัวบริการโอน-รับเงินครอบคลุมกว่า 180 ประเทศ พร้อมบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีก 34 สกุลเงิน เตรียมเปิดสาขาใหม่ สุขุมวิท ซอย 8 แฟลคชิปสโตร์สุดล้า ให้บริการครบวงจรในที่เดียว นับเป็นก้าวสัาคัญและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ “ดี มันนี่” หลังได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย ในการดาเนินธุรกิจโอนเงินระหว่างแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่ดำเนินงานเป็นเวลาหลายปี จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในปี 2561 นี้ และในอนาคตข้างหน้า ซึ่ง นวัตกรรมใหม่นี้ จะเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านบริการการเงินส่วนบุคคลอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกใบอนุญาตให้แก่สวัสดีช้อป จานวน 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการโอนเงินที่ได้รับอนุญาต (Authorized Money Transfer Agent License) ใบอนุญาตให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Service License) และใบอนุญาตให้แลกเงินที่ได้รับอนุญาต (Authorized Money Changer License) สาหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศของ “ดี มันนี่” จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน (ASEAN) และเป็นผู้นาในการพัฒนาระบบดิจิตอลด้านการเงิน โดยกลุ่มลูกค้าของ “ดี มันนี่” ได้แก่ คนไทย แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่อาศัยและทางานในไทย ดังนั้น การสร้างวิธีการโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินที่ง่ายขึ้น จะตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกที่มีการย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย การเดินทางระหว่างประเทศ และการเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน การให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเพียงไม่กี่ในกลุ่ม Non-Bank ส่วนในการใช้บริการผ่านธนาคารจะมีข้อจากัด ในเรื่องความล่าช้า ค่าบริการที่สูง ต้องมีบัญชีธนาคาร และไม่สามารถโอนเงินได้ทันที นอกจากนี้ ช่องทางการข้ามพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ยังสร้างความไม่แน่นอนในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งมอบ บ่อยครั้งที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับอุปสรรค เช่น การเข้าถึงธนาคารในท้องถิ่น การขาดสิ่งอานวยความสะดวกในท้องถิ่น และอุปสรรคด้านภาษาการบริการของ “ดี มันนี่” จึงนับเป็นการพลิกโฉมตลาดและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ความรวดเร็วและราบรื่นให้กับกระบวนการแบบดั้งเดิม ซึ่งมักไม่เป็นประโยชน์ และไม่สามารถเข้าถึงได้สาหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้มากที่สุด ด้วยค่าบริการคงที่ 150 บาท และการลงทะเบียนผ่านหมายเลขประจาตัวที่ถูกต้อง ด้วยบริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ โดยลูกค้าของ “ดี มันนี่” สามารถโอนเงินจากประเทศไทยผ่านแอพพลิเคชันที่ใช้งานง่าย บนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ (Android) ไปยัง 17 ประเทศ ส่วนการเปิดตัวแอพพลิเคชันระบบ “IOS” จะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 ซึ่ง จะให้บริการโอนเงินแบบดิจิทัลได้ทั่วโลกไปยัง 180 ประเทศในอนาคต ด้วยการร่วมมือกับบริษัทด้านการโอนเงินระดับโลก อาทิ มันนี่แกรม (MoneyGram) ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมอร์ชานเทรด (Merchantrade) ประเทศมาเลเซีย, เอ็กซ์เพรสมันนี่ (Xpress Money) และวิงมันนี่ (Wing Money) ประเทศกัมพูชา ในขณะเดียวกันยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) ช่องทางการจัดจาหน่ายเงินตราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อนาเสนอการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 34 สกุลในอัตราต่าสุดสาหรับลูกค้า “ดี มันนี่”

นายอัศวิน พละพงศ์พำนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวัสดีช้อป จากัด กล่าวว่า “การดาเนินงานของ “ดี มันนี่” ทาให้คุณได้รับประสบการณ์การโอนเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น “ดี มันนี่” ยังเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลตัวแรกของไทยที่สร้างขึ้นในประเทศไทย สาหรับการโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กลยุทธ์ที่สำคัญของ “ดี มันนี่” คือการเป็นพันธมิตร กับคู่ค้าชั้นนาที่ได้รับสิทธิการชาระเงินในแต่ละพื้นที่หลัก ๆ เช่น กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น” นายอัศวินกล่าว เช่นเดียวกับการปฏิวัติบริการด้านการธนาคารแบบดั้งเดิม “ดี มันนี่” จะปฏิรูปค่าธรรมเนียมสูงสุดของการโอนเงินที่ล้าสมัย ซึ่งอาจมีตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปถึง 5,000 บาทต่อรายการ ซึ่งขึ้นอยู่กับจานวนเงินการโอน และทาให้หลาย ๆ คน หลีกเลี่ยงด้วยปัจจัยด้านการเงินความเป็นจริง ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษในโอกาสการเป็นเจ้าแรกในตลาด ด้วยค่าธรรมเนียมคงที่เพียง 150 บาทต่อรายการ เริ่มต้นโอนเงินที่จำนวน 1,000 บาทขึ้นไปถึง 800,0″ดี มันนี่” นับเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มการเงินชั้นนาสาหรับการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงิน และการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ โดยทางานร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินที่มีอยู่เดิม และเปลี่ยนไปสู่การโอนเงินและช่องค้าการค้า การขนส่ง และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่ทันสมัย แก่ระบบเศรษฐกิจของผู้บริโภคชาวไทย เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการให้บริการตัวแทนแก่ผู้ถือใบอนุญาตที่ไม่ใช่ธนาคารแล้ว คาดว่า ในช่วงปลายปี พ. ศ. 2561 “ดี มันนี่” จะประกาศความร่วมมือด้านกลยุทธ์ใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการพัฒนาและผลักดันให้เกิดบริการด้านเงินดิจิทัลใหม่ ๆ อีกด้วย

Facebook Comments