DEPA จับมือ เกาหลี เตรียมสนับสนุน Startup ตามแผน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องปั้นสตาร์ทอัพกว่า 500,000 ราย และส่งเข้าต่อยอดและพัฒนาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานจำเป็นต้องสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และให้ Startup ได้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของอุตสาหกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมในระดับสากล เพื่อให้ Startup ไทยมีคุณภาพมากขึ้น

โดย DEPA ได้จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Startup เพื่อเป็นการมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดงานนวัตกรรมและสามารถต่อยอดสู่การเป็น Digital Entrepreneurship มาอย่างต่อเนื่องและมีผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน Startup ร่วมกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุน เพื่อป้อนให้กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมและให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจ

ทั้งนี้ เมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี หรือ Gyeonggi Provincial Government ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการและแผนงานด้าน Startup ของดีป้า จึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเร่งประสานความร่วมมือกับดีป้า เพื่อสร้างโอกาสให้เหล่า Startup ผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบนิเวศ Startup การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนา และการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ โดยได้มีพิธีลงนาม Letter of Intent ระหว่าง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กับ นายนัม กยอง พิล ผู้ว่าการราชการจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา

ประเทศเกาหลีใต้นั้นถือเป็นเมืองด้าน Digital Startup อย่างแท้จริง เพราะมีธุรกิจมากที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงถือเป็นเรื่องยินดีอย่างยิ่งที่ DEPA ได้จับมือกับเกาหลีในการแบ่งปันความรู้แก่ Digital Startup ซึ่งจะโอกาศในการเติบโตมากขึ้นไปอีก

Facebook Comments