กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับภารกิจส่งเสริมฝีมือแรงงานบุคลากรในองค์กร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เพื่อความมั่นคงด้านแรงงาน จนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การพัฒนากำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับสากล นับเป็นภารกิจสำคัญของ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” กระทรวงแรงงาน ในการยกระดับศักยภาพของแรงงานภายใต้นโยบาย 3 ประการ ดังนี้


1. ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน : เป็นการฝึกแรงงานใหม่ แรงงานในตลาด ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้มีอาชีพอิสระ รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานสตรี เยาวชน คนพิการ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

2. ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน : เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือและทัศนคติของการประกอบอาชีพ 

3.ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน : กรมพัฒนาแรงงานได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้สถานประกอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร สามารถนำค่าใช้จ่ายไปประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม

และทั้งหมดนี้ เป็นบทบาทสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มุ่งดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถกำลังแรงงานมาโดยตลอด…. เพราะความมั่นคงด้านแรงงาน จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Facebook Comments