กิจกรรม Edutainment Workshop: Startup Start it! ในงาน ITU Telecom World 2016 [TH]

กิจกรรม Edutainment Workshop: Startup Start it! กิจกรรมให้ความรู้และทักษะ Startup

Print
Edutainment Workshop: Startup Start it!
สถานที่: IMPACT Arena กรุงเทพฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 11.00 น. – 15.00 น.
ข้อมูลงานเบื้องต้น

กิจกรรม Edutainment Workshop: Startup Start it! เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะเพิ่มเติมในเรื่อง Startup โดยครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง คาศัพท์ทั่วไปของStartup วิธีการได้เงินลงทุนของStartup แต่ละขั้นของStartup โดยจะเป็นกิจกรรมประเภท สัมมนาเชิงโต้ตอบ โดยมีวิทยากรเป็นบุคคลที่โลดแล่นอยู่ในวงการ Startup และเป็นที่รู้จักโดยคนในวงการคือคุณป๊อป จาก Startup ที่ชื่อว่า GetLinksอีกทั้งยังมีกิจกรรมเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ทางานเป็นทีมและคิดไอเดียธุรกิจแบบ Startup ในกิจกรรมที่ชื่อว่า Startup Baker ที่นาการจัดโดยทีมงานจาก Young Entrepreneur Assembly Hub ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดาเนินการเรื่องพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับ นิสิต นักศึกษา โดยตัวกิจกรรม จะเป็นการสุ่มให้คาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่จัดทีมร่วมกันได้สร้างไอเดียธุรกิจจากคาที่ได้

หมายเหตุ* Edutainment Workshop จะจัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดโดยมีทีมงานล่ามแปลภาษาคอยช่วยสนับสนุน
ตารางการดาเนินงาน

Time Agenda Description Notes
10.30 – 11.00 ลงทะเบียน เปิดให้ผู้เข้าร่วมเซ็นชื่อและเข้ามาเลือกที่นั่งโดยมี MC คอยพูดคุยกับผู้เข้าร่วม Participant are online pre-registered
11.00 – 11.15 กิจกรรมสันทนาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านกิจกรรม Face Drawing คือให้ผู้เข้าร่วมเดินไปรอบๆ และทำความรู้จักกับบุคคลอื่นๆ และวาดหน้าของเขาลงไปบนกระดาษโดยห้ามมองกระดาษ กิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมต้องมองหน้า มองตากัน และจะทำให้กิจกรรมในวันสามารถลื่นไหลได้ดี ต่อด้วยการใช้ Google แข่งกันหาคำตอบเรื่อง Startup ใช้ Laptop ในการช่วยดำเนินกิจกรรม
11.15 – 12.00 Idea Baker workshop กิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถได้รับประสบการณ์การคิดแบบ Startup โดยจะเป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมจัดกลุ่ม ไม่เกิน 5 คนโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันและจะได้รับคำแบบสุ่มทั้งหมด 3 คำเพื่อให้นำไปใช้เป็นโจทย์ทางธุรกิจ โดยแต่ละทีมจะต้องวางโมเดลธุรกิจจากคำ 3 คำโดยประกอบไปด้วย

–      ธุรกิจนี้แก้ปัญหาอะไร

–      มีโมเดลทางธุรกิจอย่างไร

ผู้เข้าร่วมจะได้จัดทีมและรับโจทย์แบบสุ่มเพื่อกระตุ้มการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นจะเป็นการร่างแผนและคิดวิธีการนำเสนอธุรกิจ

อุปกรณ์: กระดาษแผ่นใหญ่ และ Marker
12.00 – 12.30 จับคู่นำเสนอ ทำการจับคู่ 2 กลุ่มเข้าด้วยกันและเปิดโอกาสให้กลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถ Present ไอเดียที่ธุรกิจที่ทำออกมาและรับ Feedback จากกลุ่มที่คู่กัน

กระบวนการรับฟัง และรับ Feedback เป็นทักษะที่สำคัญมากในการทำธุรกิจเพื่อให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราควรจะปรับปรุงส่วนไหนเพื่อพัฒนาทักษะนั้นๆ

วิทยากร:

ทีมจัดงานจาก Young Entrepreneur Assembly Hub

12.30 – 13.15 พักเที่ยง
13.15 – 14.15 บรรยายพิเศษ: Intro to Startup เป็นการบรรยายสลับกับการถามตอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้เรื่องราวที่สำคัญในการทำ Startup ได้อย่างครอบคลุม โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย คำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในวงการ Startup ระดับต่างๆ ของการเป็น Startup เงินทุนแหล่งต่างๆที่ Startup ควรรู้ และขั้นตอนของการเริ่มทำธุรกิจ Startup ตั้งแต่ Problem/Solution Fit ไป Product/Market Fit และต่อด้วยการ Scale วิทยากร:

นายพลภัทร ทรงธัมจิตติ

– เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท GetLinks

14.15 – 14.30 ช่วงถามตอบ เปิดโอกาสให้ทางผู้เข้าร่วมสามารถทำการถามคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup เพื่อทราบถึงมุมมองของวิทยากรได้
14.30 – 14.45 พิธีปิด เป็นการสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดในวันเพื่อให้สามารถจดจำเนื้อหาสาระได้มากและกล่าวปิดงาน
14.45 – 15.00 Coffee Break และ Networking ผู้เข้าร่วมจะได้โอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อการต่อยอด

ประวัติวิทยากร

Intro to Startup

 • คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เก็ทลิ้งค์ จำกัด
 • สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งในอดีต
  • เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท P&G
  • เจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายการตลาดบริษัท Colgate Palmolive
  • ที่ปรึกษา บริษัท Korn Ferry Hay Group
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตัล บริษัท Lazada

Idea Baker Workshop

 • นายเทพชัย ปานเจริญ ทีมงานจาก Young Entrepreneur Assembly Hub ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัย
 • ทีมงานดำเนินการเป็นทีมที่ประกอบจากนิสิตนักศึกษาหลากหลายสถาบันโดยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทำ Startup มากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปฝึกงานหรือรับงานประเภทฟรีแลนซ์จาก Startup

ประวัติ Moderator

 • Mister Niran Batra จะเป็นผู้ดำเนินรายการต่างๆตลอดทั้งวันโดยเป็น Moderator ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีความรู้ทางด้านธุรกิจ
 • สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ YCP Holdings

สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • ความรู้พื้นฐานในด้าน Startup ทั้งเรื่องขั้นตอนการคิด วิธีการหาแหล่งเงินทุน และ ความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม Workshop ในช่วงบ่ายจากการที่จะต้องคิดโมเดลธุรกิจจากคำที่สุ่มขึ้นมา
 • การให้และรับ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำธุรกิจ Startup มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วการรับ Feedback จึงเป็นการร่นระยะเวลาในการประเมินความสำเร็จของธุรกิจ

 

พบกันได้ที่งาน

Facebook Comments