Google เริ่มให้บริการ fact-check ตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมบนหน้า Search

ข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตนับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างข้อมูลในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งนัก ทำให้ผู้ไม่หวังดีใช้โอกาสที่เปิดกว้างนี้สร้างข้อมูลเท็จบนโลกออนไลน์เพื่อให้ผู้คนหลงเชื่อ จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสื่อสารในทิศทางที่ผิดไปจากความเป็นจริง

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า Google เป็นเครื่องมือด้านการค้นหาอันดับ 1 ของโลกที่มีผู้นิยมค้นหาข้อมูลตลอดเวลา แต่ด้วยโอกาสที่เปิดกว้างบนโลกออนไลน์ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างข่าว สร้างข้อมูลขึ้นได้เอง และเป็นโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อหลอกหลวงผู้อ่านให้หลงเชื่อในข้อมูลนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ Google จึงทำการเปิดตัวบริการใหม่เรียกว่า “Fast-Check”

ในกรณีที่เราใส่คีย์เวิร์ดลงในแท็บ Search บริการ Fast-Check จะทำการแสดงสถานะของข้อมูลว่าเป็นอย่างไร หากเป็นข้อมูลเท็จจะมีข้อความแจ้งว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือ False ขึ้นมา พร้อมทั้งอ้างอิงหน่วยงานที่ทำการตรวจข้อมูลดังกล่าวด้วย ซึ่ง Google ใช้บริการของ Politifact และ Snopes สองหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ Recode ระบุว่าการตรวจสอบด้วยฟีเจอร์ดังกล่าว อาจต้องใช้เวลาหลายวันในการตรวจสอบข้อมูล สวนทางกับข้อมูลเท็จที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

Facebook Comments