ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง 3 แห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม  ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง  3  แห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  ร.ร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  และร.ร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ซึ่งโรงเรียนมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก  โดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  กตัญญูกตเวทิตา  และจิตอาสาเพื่อส่วมรวม  รางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ต่อเนื่องเป็นเวลา  5 – 8  ปี  ทั้ง  4  สถาบันจะขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ  จัดกิจกรรมส่งเสริมและปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน  และช่วยลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องโถง  ชั้น 4  อาคารอำนวยการ  มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments