องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนปมผิด “สติ๊กเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ”

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำทีมโดย”ศรีสุวรรณ จรรยา” เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อป.ป.ช. ให้ไต่สวนโครงการสติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ ระบุชื่อผู้เกี่ยวข้อง “พรชัย รุจิประภา” รมต.ไอซีที พร้อมด้วยปลัด-5 นักวิชาการ ชี้ประเด็นความไม่โปร่งใส 5 เรื่อง กำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง โดยไม่มีเหตุผลรองรับ -เอกชนผู้ชนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนคนในรัฐบาล

piciict4-1-15

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ในวันที่ 5 ม.ค.58 นี้ เวลา 11.00 น. สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมฯ จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ไต่สวน นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที และ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯที่กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ออกแบบสติกเกอร์ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้แสดงความรู้สึกต่างๆ ถึงกันในปีใหม่ 2558 ซึ่งเริ่มให้โหลดฟรีตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพฤติการหรือการกระทำที่เข้าข่ายผ่าฝืนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 103/7 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 รวมทั้งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ของนายกรัฐมนตรีโดยชัดแจ้ง

 

ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ระบุข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำความผิดในรื่องนี้ ไว้ 5 ประเด็น คือ

1) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

2) การประกาศราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องเหมาะสม ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3)มีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง โดยไม่มีเหตุผลรองรับ

4)มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เกินไปกว่าเอกชนทั่วไป

5)การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่เข้าเงื่อนไขวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีเหตุเร่งด่วน โดยเฉพาะไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 24 และหรือข้อ 107 และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6)บริษัทผู้รับจ้างผลิตหรือดำเนินการอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคคลในรัฐบาลอันเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ข้อ 6 (4) และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. นายศรีสุวรรณ ได้เข้ายื่นหนังสือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว

 

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

Facebook Comments