รับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมยังมีจำนวนจำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมยังมีจำนวนจำกัด ดังนั้น การเตรียมกำลังคนด้านนี้และการฝึกอบรมผู้ดูแลให้มีความรู้ มีทักษะการดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จึงได้ลงนามร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และดวงใจเนอร์ซิ่งโฮม ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดทักษะความชำนาญในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถนำไปขยายผลต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้ต่อไป  โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข นำโดย ดร.กาญจนา จันทร์ไทย อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

“ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง โดยเนื้อหาจะไประกอบไปด้วย บทบาทหน้าที่ความสำคัญของผู้ดูแล โรคที่พบบ่อยและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ จิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ หลักการให้ยา การป้อนอาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะจัดอบรมในหลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-27 กุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ และอาจมีงานทำทันที เพราะทั้งสองหน่วยงานที่ร่วมมือกับมทร.ธัญบุรี มีเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลเอกชน และรัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการบุคลากรในด้านนี้” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวในที่สุด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่www.rmutt.ac.th, http://www.sci.rmutt.ac.th/หลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 549 4156, 02 549 4157 (อีเมลล์ sciteched@rmutt.ac.th)

Facebook Comments