มทร.ธัญบุรี ปลื้ม สวทน.มอบทุนให้เป็นแกนหลักทำโครงการ TM Academy สร้างนักวิจัยทำงานร่วมภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ล้านบาท ให้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับความสามารถด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนหรือ TM ACADEMY

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรีได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ล้านบาท ให้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับความสามารถด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนหรือ TM ACADEMY โครงการนี้เน้นให้อาจารย์ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค วิจัยพัฒนา มาตรฐานและการจัดการนวัตกรรม ทำให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

สำหรับโครงการ TM Academy มทร.ธัญบุรีจะร่วมมือกับมทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ได้แก่ ด้านวัสดุ ด้านแพทย์แผนไทย และสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน ร่วมเป็นวิทยากรหลัก จัดการอบรมให้กับอาจารย์ นักวิจัย ตัวแทนสถานประกอบการที่ทำงานด้านวิจัย จำนวน 16 รุ่น โดยแต่เดิมตั้งเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 300 คน แต่มีผู้สมัครเข้ามากว่า 400 คน ซึ่งมทร.ธัญบุรีจะทำอบรมให้ทั้งหมด โดยรูปแบบการอบรมจะมีระยะเวลา 4 วัน เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Talent Mobility และศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จบการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แต่ยังไม่เคยทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมาก่อน การจัดโครงการนี้ก็จะเป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้น ต่อไปอาจารย์ที่ผ่านการอบรมและมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อนำงานวิจัยเข้าไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ผลงานก็จะถูกต่อยอด ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้มุ่งหวังแต่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ผ่านการอบรมเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เกิดผลไปยังนักศึกษา เพราะอาจารย์ที่นำผลงานไปทำกับภาคอุตสาหกรรมจะมีการนำนักศึกษาเข้าไปร่วมโครงการด้วย จะทำให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ในอนาคต

“การที่มทร.ธัญบุรี ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้นำโครงการนี้ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2557 มหาวิทยาลัยได้รับงบสนับสนุนจากสวทน. ให้อาจารย์ของมทร.ธัญบุรี ไปทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี สามารถทำโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้ถึง 39 โครงการสวทน.จึงมอบหมายให้มทร.ธัญบุรีเป็นแกนหลักในการจัดทำโครงการ TM Academy ซึ่งเราหวังว่าจะทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปต่อยอดได้อนาคต” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวในที่สุด

Facebook Comments