หุ่นสอนนวด และ ปากกาบอกสี ผลงาน นศ.มทร.ธัญบุรี ช่วยผู้บกพร่องทางการเห็น

นวัตกรรมช่วยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เสมือนบุคคลทั่วไป จากกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

“หุ่นสอนการนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ส่วนการนวดแขนซ้าย” และ “แผ่นรองเซ็นชื่อพร้อมปากกามีเสียงบอกสีสำหรับผู้พิการทางสายตา” 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสำคัญของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้แก่ นายนนทกร ภักดีไทย นายพยุงศักดิ์ พรบรรดิษฐ์ นายศุภฤทธิ์  สหรัตนไพศาล โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ และ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ทั้ง 2 ผลงานนี้ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เสมือนบุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 2 ชิ้นนี้ เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษา เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ หรือเรียกว่า Hands on ซึ่งทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติในทุกหลักสูตรฯ ที่สำคัญนั้น มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทำให้นักศึกษามีโอกาสร่วมเข้าประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีในระดับนานาชาติ  ทางด้าน รศ.ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและเอาใจใส่นักศึกษาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งอาจารย์ยังได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐสำหรับการทำงานวิจัย เป็นผลทำให้งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เกิดความสำเร็จ สามารถคว้าเหรียญทอง ในเรื่อง “หุ่นสอนการนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ส่วนการนวดแขนซ้าย” และเหรียญเงิน เรื่อง “ปากกาเซ็นชื่อพร้อมปากกามีเสียงบอกสีสำหรับผู้พิการทางสายตา” จากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนนทกร ภักดีไทย เล่าว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจ เพราะไม่เคยเข้าร่วมประกวดงานหรือโครงการแบบนี้มาก่อน เป็นเวทีต่างชาติ และได้รางวัลกลับมาให้กับประเทศไทย โดยผลงานทั้ง 2 ชิ้น คิดค้นขึ้นมาเพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดย หุ่นสอนหวด คือ หุ่นเรียนรู้การนวดแผนไทย สามารถช่วยเสริมสร้างอาชีพนวดแผนไทยให้กับผู้บกพร่องทางการเห็นได้ ตัวหุ่นสามารถสอนการกดจุดนวดแบบเป็นลำดับขั้นตอน และสามารถพูดบอกวิธีการนวดให้กับผู้เรียนได้ ในตัวหุ่นจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงกดอยู่ตามจุดที่กำหนดไว้ตามตำรา มีแสงเพื่อบอกถึงเส้นทางการนวดและมีเสียงเพื่อบรรยายการนวด  ส่วนปากกาบอกสีสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น สามารถนำมาใช้ในการเขียนได้แบบปกติทั่วไป และมีฟังก์ชันการตรวจจับสี ปากกาสามารถส่งเสียงบอกออกมาว่าคือสีอะไร ซึ่งประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมากกับบกพร่องทางการเห็น เช่น สามารถทราบสีของเสื้อผ้าที่ต้องการสวมใส่ เพื่อที่จะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เข้ากับงานหรือเทศกาลต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งยังประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้อีก ทีมวิจัยกำลังดำเนินการพัฒนาปากกาให้มีขนาดเล็กลง สามารถพกพาได้ง่ายขึ้น ส่วนทางด้านหุ่นนวดจะมีการพัฒนาไปถึงการนวดที่ส่วนหัว และมีซิลิโคลนเคลือบตัวหุ่นเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่เหมือนมนุษย์ ในเฟสถัดไป

Facebook Comments