นศ.มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงโขนเวทีการแสดงมหรสพสมโภช รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9

นักศึกษาโขนพระราชทาน มทร.ธัญบุรี ถือเป็นเกียรติในชีวิตนักศึกษาโขน ร่วมแสดงโขนเวทีการแสดงมหรสพสมโภช รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชบัญชาให้โขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมแสดงโขน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เวทีการแสดงมหรสพสมโภชด้านทิศเหนือ ท้องสนามหลวง โดย 4 นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งได้รับคัดเลือกจาก วิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาค ทั้งหมด130คน ให้ร่วมแสดงในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติในชีวิตนักศึกษาโขนพระราชทานรัชกาลที่ 9

“พู่กัน” นางสาวกัญญา ตู้พิจิตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวละครนางฟ้า เล่าว่า ในการแสดงโขนในครั้งนี้ เป็นเกียรติต่อตนเองและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีโอกาสได้ถวายงานรัชกาลที่ 9 มีความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเช่นนี้ พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าตั้งใจทำในสิ่งต่างๆ ในการใช้ชีวิต ในฐานะของคนไทยลูกของพระองค์ท่านจะตั้งใจรักษาวัฒนธรรมศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่สืบไป ตั้งใจนำความรู้ในด้านนาฏศิลป์ไทยที่ได้ศึกษามาไปปฏิบัติพัฒนาตนเอง

“ปั๊ม” นายธณวัติ คงนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวละครโขนยักษ์ (เสนายักษ์) เล่าว่า ตอนที่ได้รับคัดเลือกเล่นโขนพระราชทานมีความรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะว่าการแสดงครั้งนี้ เป็นการแสดง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเป็นมรดกตกทอด พระองค์ท่านทรงอนุรักษ์การแสดงโขน อยากให้คนไทยได้สืบสานวัฒนธรรมแขนงนี้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน “ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย ตนเองสัญญาจะรักษาวัฒนธรรมแขนงนี้ จนกว่าจะสิ้นลมหายใจ”

“น่าน” นายดลพงศ์ สุวรรณคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวละครโขนลิง (เสนาลิง) เล่าว่า เป็นเกียรติและรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนในครั้งนี้ ได้ถวายงานให้พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย พระองค์ท่านทรงเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์ พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนัก ตนเองจะเป็นต้นแบบและอนุรักษ์การแสดงโขนให้กับคนรุ่นหลัง ในฐานะคนโขนในรัชกาลที่ 9

“ฝ้าย” นางสาวพัชรพร บัวพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวละครเทวดา เล่าว่า ในฐานะของนักศึกษานาฏศิลป์เป็นเกียติประวัติในชีวิต ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนครั้งนี้ พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือยในฐานะของนักศึกษา จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนาฏศิลป์ไทย และจะสืบสานอนุรักษ์ศาสตร์แขนงนี้สืบไป

Facebook Comments