บ.กลางฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 13

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “คนทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงแห่งตัวตน โดยเฉพาะสิทธิในการเดินทางอย่างปลอดภัย” ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงาน ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงานเพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ แนวทางและรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการและนวัตกรรม โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการสัมมนาวิชาการระดับประเทศ และเป็นการส่งเสริมผู้ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

และในปีนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประเภทรางวัลเกียรติยศในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยบริษัทกลางฯ มีภารกิจเพื่อสังคมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสียชีวิตทางถนนส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงคนวัยทำงาน บริษัทกลางฯ จึงได้เข้าไปดำเนินโครงการในสถานศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนน  มีกิจกรรมให้ เด็กคิด  เด็กทำ เพื่อเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ในวัยทำงาน บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันทำมาตรการองค์กร ให้มีมาตราการดูแลพนักงาน ให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียคนในวัยทำงาน

ภายในงานยังมีภาคีเครื่อข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดบูธให้ความรู้เรื่องมาตรการองค์กร,ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com,ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา การเล่นเกมส์ตอบคำถามร่วมกับมาสคอต น้องสติ น้องวินัย น้องน้ำใจ และยังได้นำนักเรียนจากชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม“สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”โรงเรียนศรีกระนวน จ.ขอนแก่น โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น และโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมด้านการรณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทั้งภายในและนอกสถานศึกษาอีกด้วย พร้อมกันนี้ นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางฯ ยังได้ร่วมเสวนาห้องย่อย“มิติใหม่บังคับใช้กฎหมาย Road Safety 4.0 นวัตกรรมในการสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุทาง”ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนต้องร่วมกันเพื่อหยุดอุบัติเหตุทางถนน

Facebook Comments