บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 423 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 4,005 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่รถกระบะ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ผู้ประสบภัยจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีภารกิจตามกฎหมายคือทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับภาครัฐมาโดยตลอด บริษัทกลางฯ จึงมีมาตรการในการเยียวยาหลังเกิดเหตุโดยทันที โดยได้ร่วมกับเครือข่ายรับแจ้งเหตุ,มูลนิธิ,โรงพยาบาลที่ใช้ระบบ e – Claim กับบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผ่านระบบ e – Claim โดยที่ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่าย เพราะเมื่อผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ e – Claim ระบบจะยืนยันความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้ประสบภัย โดยจะคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นทันที กรณีบาดเจ็บความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 35,000 บาทต่อคน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคือการจ่ายทันทีโดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด แต่เมื่อทราบผู้ที่ต้องรับผิดแล้ว การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.จะคุ้มครองการบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต 300,000 บาท และกรณีเป็นผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย อีกวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด)

สำหรับผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จากยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 401 คัน โดยเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 272 คัน และเป็นรถยนต์อื่นๆ จำนวน 129 คัน มีผู้เสียชีวิตรวม 423 ราย โดยในช่วง 7 วันนี้ ทางบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทประกันวินาศภัยได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาเบื้องต้นด้วยการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไว้ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 241 คัน จำนวนทั้งสิ้น 146 ราย เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 16,703,456 บาท ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยพึงได้รับตามความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

สำหรับเอกสารที่ผู้ประสบภัยจากรถต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บ ประกอบด้วย1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และ 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ในกรณีเสียชีวิต เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 2. ใบมรณบัตร 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท 4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

ดังนั้นต้องอย่าลืมหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.ตามกฎหมายเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะมีความคุ้มครอง จากปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ผู้ประสบภัยจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถเอง กฎหมายจึงมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของรถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

Facebook Comments