บริษัท กลางฯ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ร่วมกับแกร็บ ประเทศไทย

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ร่วมกับแกร็บ ประเทศไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments