บริษัทกลางฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีภารกิจตามกฎหมายคือการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ.จะได้รับการเยียวยาเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต บริษัทกลางฯ มีสาขาให้บริการอยู่ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อที่จะสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.ให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ แทน บริษัทประกันภัยทุกบริษัทได้ ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.หากเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กรณีบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับความคุ้มครอง 300,000 บาท / ราย บริษัทกลางฯ มีภารกิจเพื่อสังคม ในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีแผนการดำเนินการตลอดทั้งปีและรวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2561 นี้ด้วย เพื่อให้ประชาชนเกิดความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง มีปริมาณรถเดินทางบนถนนเป็นจำนวนมาก ประชาชนต่างก็เดินทางกลับภูมิลำเนา รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่มีปริมาณมากที่สุดกว่ารถทุกประเภทและเป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด บริษัทกลางฯ จึงมุ่งเน้นในเรื่องของรถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้ายและตัวรถเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน

1.กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ในกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน บริษัทกลางฯ จัดทำกิจกรรมเพื่อยานพาหนะปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 235 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์และ ตรอ.ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2.โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร บริษัทกลางฯ มีนโยบายให้ทุกสาขาไปดำเนินการ เรื่องความปลอดภัย ภายในองค์กร ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมลงนามความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนเรื่องมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีกฎขององค์กรเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการเดินทาง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 1,140 หน่วยงาน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทกลางฯ ได้ขอความร่วมมือให้พนักงานที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว มาลงชื่อ ทะเบียนรถ สถานที่ไป และลงชื่อเมื่อเดินทางกลับ รวมทั้งระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนานั้น ต้องแจ้งพฤติกรรมเสี่ยงหรือพบเห็นอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ให้ทาง Call Center เพื่อลงบันทึกทุกครั้งทั้งไปและกลับ เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขององค์กร

3.รับแจ้งอุบัติเหตุและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง“อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครองโทร.1791”จากข้อมูลรับแจ้งเหตุของบริษัทกลางฯ และภาคีเครือข่ายรับแจ้งเหตุ เมื่อได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจากรถ ข้อมูละถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สาธารณะ มีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากรถ มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต มีการลงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความระมัดระวัง รายงานการเกิดเหตุในช่วงเวลาต่างๆของแต่ละจังหวัด เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

4. โครงการ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั่วประเทศ สนับสนุนหมวกนิรภัย ราคาพิเศษ 99 บาท รวมถึงร่วมโครงการกับกองบังคับการตำรวจจราจรสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย “ให้ยืมหมวก”เพื่อให้ผู้ขับขี่/ผู้ซ้อนท้าย มีหมวกนิรภัยสวมใส่ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย

5. กิจกรรม สนับสนุนน้ำดื่มจุด ตรวจ กับภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัด รวมทั้งสนับสนุน สื่อประชาสัมพันธ์แผนที่หลวง ยาหม่อง พิมเสนน้ำ เพื่อแจกจ่ายรณรงค์ให้กับผู้ขับขี่เพื่มความสดชื่นอีกด้วย

6. ภารกิจขององค์กร เมื่อได้รับแจ้งอุบัติเหตุทางถนน และรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทกลางฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ โดยรีบดำเนินการ ช่วยเหลือ ประสานงาน รับรองสิทธิผู้ป่วยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมง และกรณีมีผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการจ่ายค่าปลงศพให้ภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงได้ประสานญาติผู้เสียชีวิตที่ประสงค์เผยแพร่คำรำลึก Remembrance เพื่อสร้างความตะหนัก/เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีความระมัดระวังในการขับขี่ให้ปลอดภัย
เมื่อได้รับแจ้งเหตุโดยสามารถติดต่อบริษัทกลางฯ ได้ที่ CALL CENTER 1791 หรือที่สายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

“อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครอง เรียกใช้บริษัทกลางฯ โทร.1791”

Facebook Comments